Záručné podmienky

Vážený zákazník,

spoločnosť PocketBook veľmi oceňuje váš výber. Pri dodržiavaní prevádzkových pravidiel, ktoré nájdete v používateľskej príručke, zaručujeme vysokú kvalitu a spoľahlivý výkon našich výrobkov.

Upozorňujeme, že záručné povinnosti sú špecifické pre jednotlivé krajiny.

Spoločnosť PocketBook neposkytuje globálnu (celosvetovú) záruku. Záručné povinnosti spoločnosti PocketBook sú lokálne a môžu sa líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej bolo zariadenie zakúpené.

Záručné povinnosti stanovené spoločnosťou PocketBook pre určitú krajinu sa vzťahujú len na zariadenia, ktoré sú spoločnosťou PocketBook určené na predaj v príslušnej krajine, sú v príslušnej krajine zakúpené a prešli certifikáciou alebo podobnými postupmi na dodržiavanie noriem danej krajiny.

Všeobecné záručné podmienky

Spoločnosť PocketBook podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení zariadenie alebo jeho chybné diely podľa týchto záručných podmienok. Spoločnosť PocketBook môže vymeniť chybné diely za nové alebo repasované diely alebo zariadenia, ktoré sú z hľadiska funkčnosti aj výkonu ekvivalentné novým dielom.

Všetky vymenené diely a zariadenia sa stávajú majetkom spoločnosti PocketBook.

Tieto záručné podmienky sa vzťahujú na akúkoľvek opravu alebo výmenu dielov zariadenia počas zostávajúcej pôvodnej záručnej doby alebo počas 3 mesiacov od dátumu vrátenia zariadenia zo servisu, podľa toho, ktorá lehota je dlhšia.

Skôr ako budete výrobok PocketBook reklamovať ako chybný a navštívite autorizované servisné stredisko, sa obráťte na naše call centrum alebo autorizované servisné stredisko vo vašej krajine. Ak potrebujete zistiť kontaktné údaje call centra a autorizovaných servisných stredísk, navštívte oficiálnu medzinárodnú webovú stránku spoločnosti PocketBook na adrese www.pocketbook.ch a pozrite si časť „Podpora“ pre vašu krajinu.

Táto záruka sa nevzťahuje na prepravné náklady a riziká spojené s prepravou vášho zariadenia do a z autorizovaného servisného strediska, pokiaľ miestne právne predpisy nestanovujú inak.

Zariadenie môžete poslať do servisného strediska z krajiny/regiónu, kde má spoločnosť PocketBook autorizované servisné stredisko. Ak sa nachádzate v krajine/regióne, kde spoločnosť PocketBook nemá autorizované servisné stredisko, musíte zariadenie doručiť do príslušného servisného strediska vlastným úsilím a na vlastné náklady. Spoločnosť PocketBook vám nemôže poskytnúť asistenciu a nezodpovedá za cezhraničné doručenie zariadenia do autorizovaného servisného strediska a za príslušné colné odbavenia spojené s takýmto doručením.

Upozorňujeme, že budete musieť zaplatiť za diagnostický postup, ak autorizované servisné stredisko zistí nasledujúce:

  • po vykonaní diagnostiky sa zistí, že na opravu sa nevzťahujú záručné podmienky (v mimozáručných prípadoch).
  • zariadenie funguje správne a nezistia sa žiadne chyby ani poruchy.
  • používateľ odmietne využiť záručný servis.

Upozorňujeme, že ceny za diagnostiku sa medzi servisnými strediskami líšia a nestanovuje ich ani o nich nerozhoduje spoločnosť PocketBook.

Opravy alebo servis môžu vykonávať iba osoby autorizované spoločnosťou PocketBook. Kontakty na autorizované servisné strediská sú uvedené na adrese www.pocketbook.ch v časti „Podpora“ pre vašu krajinu. Akékoľvek otvorenie zariadenia, akákoľvek oprava zariadenia alebo akýkoľvek iný zásah do prevádzky zariadenia sa považuje za zásah tretej strany a povedie k odmietnutiu záručného servisu.

Skôr ako sa obrátite na servisné stredisko si zálohujte všetky dôležité údaje a vymažte všetky dôverné alebo osobné informácie.

Záručná doba výrobku a životnosť výrobku

Záručná doba na zariadenia PocketBook trvá 24 mesiacov od dátumu zakúpenia zariadenia, ale nie viac ako 30 mesiacov od dátumu výroby zariadenia. Životnosť zariadení PocketBook trvá 36 mesiacov od dátumu zakúpenia zariadenia, ale nie viac ako 42 mesiacov od dátumu výroby zariadenia.

Záručná doba na batérie trvá 6 mesiacov od dátumu výroby zariadenia alebo od dátumu výroby batérie. Životnosť batérie trvá 6 mesiacov.

Výkon batérií vyrobených pomocou lítiovo-iónovej technológie závisí od počtu cyklov nabitia a vybitia, podmienok používania (teplota, prúd) a doby skladovania. Lítiovo-iónové batérie si zvyčajne udržiavajú obmedzený počet cyklov nabitia a vybitia a s každým cyklom nabitia a vybitia sa kapacita batérie znižuje. Preto je skrátenie doby prevádzky zariadenia s napájaním z batérie počas prevádzky normálny proces spôsobený prirodzeným opotrebovaním.

Záručná doba na príslušenstvo PocketBook trvá 6 mesiacov od dátumu zakúpenia. Životnosť príslušenstva PocketBook trvá 6 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Kryty alebo puzdrá na zariadenia plnia ochrannú funkciu; nedokážu však úplne zabrániť možnému poškodeniu rôznymi mechanickými vplyvmi, pádmi, nárazmi, tlakom, zalomeniami, ohnutiami atď.

Na určenie zostávajúcej záručnej doby skontroluje servisné stredisko PocketBook v databáze zariadení Pocketbook dobu, ktorá uplynula od dátumu výroby zariadenia.

Keď táto doba presahuje 24 mesiacov, servisné stredisko PocketBook určí prvý deň záručnej doby z dátumu zakúpenia uvedeného v doklade, ktorý predložil spotrebiteľ, a ktorý potvrdzuje nákup: pokladničný doklad (predajný doklad, dodací list) alebo iný doklad potvrdzujúci nákup, ktorý musí obsahovať dátum nákupu, názov modelu, sériové číslo a podpis a pečiatku predávajúceho.

Ak spotrebiteľ nepredložil žiadny doklad potvrdzujúci nákup alebo predložené doklady obsahujú neúplné alebo nepresné informácie, začiatok záručnej doby sa počíta od dátumu výroby zariadenia, ktorý je vytlačený na maloobchodnom obale zariadenia a zašifrovaný aj v sériovom čísle zariadenia.

Ak záručná doba počítaná od dátumu výroby zariadenia už uplynula, spoločnosť PocketBook má právo odmietnuť poskytnutie záručného servisu.

Spoločnosť PocketBook je oprávnená nevykonávať mimozáručný alebo pozáručný servis zariadení, ktorých životnosť uplynula. Servis pre zariadenia, ktorých životnosť uplynula, je možné poskytnúť, ak je to v technických možnostiach servisného strediska.

Obmedzenia a vylúčenia

Spoločnosť PocketBook nezodpovedá za škody presahujúce náklady na kúpu zariadenia, ani za žiadnu stratu možnosti prevádzky, stratu času, nepohodlie, obchodnú stratu, ušlý zisk alebo úspory, iné náhodné, zvláštne alebo nepriame straty, pokuty alebo právne náklady vyplývajúce z poruchy alebo nemožnosti používať zariadenie.

Táto obmedzená záruka nepokrýva a nevzťahuje sa na nasledujúce:

1. Káble, adaptéry a príslušenstvo, ktoré sa dodáva so zariadením.

2. Prirodzené opotrebovanie alebo kozmetické chyby (odretia, škrabance, škvrny, znečistenie alebo odretie povrchov alebo špeciálnych náterov, preliačiny, odštiepenia, účinky vystavenia akýmkoľvek chemikáliám, lekárskym alebo kozmetickým výrobkom atď.).

3. Integrita a obnovenie údajov, nastavení, používateľských profilov, súborov alebo programov.

4. Poškodenia spôsobené pripojením zariadenia k nekompatibilným portom, konektorom alebo zdrojom napájania, ako aj poklesmi napätia atď.

5. Chyby spôsobené zásahom tretích strán (oprava, inštalácia a/alebo výmena komponentov alebo softvéru zariadenia, ako aj pôsobenie malvéru alebo vírusov).

6. Poškodenie a chyby spôsobené porušením prevádzkových pravidiel opísaných v používateľskej príručke, ako aj nesprávnym alebo nevhodným používaním zariadenia.

7. Poškodenie a chyby spôsobené používaním zariadenia v spojení s neoriginálnym príslušenstvom alebo akýmikoľvek inými výrobkami tretích strán.

8. Poškodenie a chyby spôsobené preniknutím akýchkoľvek kvapalín do puzdra zariadenia alebo ponorením zariadenia do kvapaliny.*

* Niektoré modely zariadení zodpovedajú určitej triede ochrany proti vlhkosti. Ďalšie informácie o ochrane zariadenia proti vlhkosti nájdete v používateľskej príručke pre váš model alebo v opise vášho zariadenia na adrese www.pocketbook.ch v časti „Podpora“ pre krajinu, kde bolo zariadenie zakúpené.

9. Mechanické poškodenie, vrátane skrytého poškodenia, spôsobené vystavením zariadenia látkam a objektom tretích strán, ako aj pádom alebo akýmkoľvek iným mechanickým nárazom (napr. poškodenie obrazovky, slotu čítačky kariet, portov alebo konektorov zariadenia, ako aj ako prvkov jeho puzdra atď.).

10. Gradácie a heterogénne odtiene sivej v obrazoch na displeji, čo je vlastnosťou všetkých obrazoviek založených na technológii elektronických atramentov (E-Ink) a nie je to chyba.

11. Prípady, keď sa na obrazovke zariadenia nachádza najviac päť „mŕtvych“ pixelov (čierne alebo neustále rozsvietené body).

12. Vzhľad zvýraznených oblastí na obrazovke zariadenia, ktoré sú pri zapnutom podsvietení viditeľné pod rôznymi uhlami. Je to spôsobené vlastnosťami technológie výroby podsvietenia a nie je to chyba zariadenia.

13. Rozdiel v odtieňoch svetla na obrazovke zariadenia pri zapnutom podsvietení. Je to charakteristická vlastnosť výrobného procesu LED a nenaznačuje nízku kvalitu zariadenia alebo odchýlku od deklarovaných špecifikácií.

14. Prítomnosť tieňov a oblastí s odlišným jasom v spodnej časti obrazovky zariadenia pri zapnutom podsvietení.

15. Prípady individuálnej neznášanlivosti, podráždenia, alergických a iných reakcií tela na zariadenie/príslušenstvo, prvky puzdra, vnútorné komponenty, nátery alebo pachy.

Obmedzenie záruky na softvér

Softvér („firmvér“) zariadenia sa dodáva „tak ako je“. Spoločnosť PocketBook neručí za správnu kvalitu, výkon a funkčnosť softvéru tretích strán ani za jeho kompatibilitu so softvérom spoločnosti PocketBook. Spoločnosť PocketBook neposkytuje žiadnu záruku, že softvér neobsahuje chyby. Spoločnosť PocketBook nezaručuje kompatibilitu hardvérových a softvérových produktov zariadenia s hardvérom a softvérom, ktorý nie je súčasťou zariadenia, okrem prípadov uvedených v používateľskej príručke. Spoločnosť PocketBook nezaručuje vhodnosť softvéru na používateľom definovaný účel, ani nezaručuje, že softvér bude spĺňať osobné požiadavky a očakávania používateľa alebo analógy a normy, ktoré nie sú opísané v sprievodnej dokumentácii alebo na webovej stránke spoločnosti PocketBook.

Spoločnosť PocketBook nezaručuje správnu funkciu softvéru s nesprávnymi alebo poškodenými súbormi a nezodpovedá ani neručí za správnu funkciu súborov tretích strán.

Spoločnosť PocketBook môže podľa vlastného uváženia počas životnosti zariadení pravidelne vylepšovať a upravovať softvér („firmvér“) zariadenia a z času na čas vydať nové verzie softvéru („firmvéru“). Na dosiahnutie najlepšej používateľskej skúsenosti so zariadením spoločnosť PocketBook dôrazne odporúča používanie najnovších verzií softvéru („firmvéru“), ktoré sú k dispozícii na aktualizáciu prostredníctvom Wi-Fi alebo na webovej stránke spoločnosti v časti „Podpora“ pre vašu krajinu.

Spoločnosť PocketBook má právo podľa vlastného uváženia rozhodnúť o inštalácii (preinštalovaní) a aktualizácii softvéru („firmvéru“) zariadenia v procese záručného a pozáručného servisu. Vo väčšine prípadov servisu a opravy zariadenia je inštalácia (preinštalovanie) alebo aktualizácia softvéru („firmvéru“) povinnou a nevyhnutnou fázou a neoddeliteľnou súčasťou technologického procesu servisu a opravy zariadenia a ďalšej diagnostiky.

Spoločnosť PocketBook a servisné stredisko nemôžu zaručiť ďalšiu správnu činnosť zariadenia pri používaní starších verzií softvéru („firmvéru“) a nezodpovedajú za správnu činnosť zariadenia v prípade používania starších verzií softvéru („firmvéru“). Odmietnutie inštalácie (preinštalovania) alebo aktualizácie softvéru („firmvéru“) zariadenia používateľom sa považuje za odmietnutie záručného servisu zariadenia používateľom.

Aa HD